GB ENGINE CLEANER

200.000 ₫

Dung dịch vệ sinh khoang máy đậm đặc - Thể tích: 500ml

GB ENGINE CLEANER là sản phẩm chuyên dọn rửa khoan máy làm sạch và đẹp.

Trả về nguyên bản cho khoan máy mới.